Velkommen til udskolingen 7.-9. klasse

 

Tjørnegårdsskolen har udarbejdet tre informationspjecer om henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Vi ønsker med denne pjece at præsentere udskolingens opbygning, hverdag og pædagogik.

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er af stor betydning for barnets skolegang. Forhåbentlig kan pjecen være et bidrag hertil.

 

Tjørnegårdsskolen er en af 11 folkeskoler i Gentofte Kommune.  

Skolen blev bygget i 1924, og har siden undergået mange om- og udbygninger. Den seneste om- og udbygning skete i 2001 som en del af Gentofte Kommunes SKUB- projekt.

 

Tjørnegårdsskolen fremstår i dag som en skole med pædagogisk nytænkende rammer til 700 børn fordelt på tre spor.

 

Tjørnegårdsskolen har ca. 700 elever.

Der er tilknyttet 56 lærere, 27 pædagoger og et ledelses- og administrationsteam på otte personer.

 

Skolen er opdelt i tre afdelinger, indskoling, mellemtrin og udskoling. Hver afdeling består af tre spor/trin.

Personalet er tilknyttet ét spor/trin.

 

Udskolingen på Tjørnegårdsskolen 

 

Udskolingen er opdelt i trin bestående af klasser på samme klassetrin. Udskolingen ligger på 2. sal.

Trinene er knyttet sammen af fælles arbejdsgange, garderober og toiletter. Hvert trin har 3 klasseværelser, 2 grupperum og et fællesområde. En stor del af bibliotekets arbejdspladser ligger på denne etage. 

 

I fritiden kan eleverne benytte Jægersborg Fritidscenters tilbud i fritidsklub og ungdomsklub. Læs mere på www.vandtaarnet.dk

 

UU-Nord har ansvaret for den vejledning, der gives til eleverne på 6.-10.klassetrin samt den ungdomsvejledning, der gives til de 16-25-årige. Derudover bistår vejlederen lærerne med det obligatoriske emne Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. Læs mere på hjemmesiden eller www.uu-nord.dk

 

Forventninger

 

Samarbejdet med forældrene er en forudsætning for, at skolen kan lykkes med sin opgave.

I samarbejdet med hjemmet lægger vi vægt på gensidig respekt. Vi betragter forældrene som barnets vigtigste holdepunkter og ser forældrene som en ressource. Uden familien kan vi ikke leve op til vores ambitioner.

Vi forventer:

Engagerede og samarbejdsvillige forældre – der tager ansvar både for eget barn og for de fællesskaber, barnet indgår i.

Forældre, der interesserer sig for og følger med i barnets skoleopgaver og øvrige færden.

Et udhvilet og velforberedt barn, der kommer til tiden med sine ting i orden.

Et barn, der er vænnet til at lytte, når andre taler og til at tage hensyn og tale pænt til andre.

Et barn, der respekterer andre.

Et barn, der er vant til at have pligter og ansvar i forhold til alder og modenhed.

Et barn, der deltager aktivt i undervisningen.

Et barn, der er bevidst om sund og varieret kost og vigtigheden af at spise morgenmad.

 

I kan forvente engagerede medarbejdere:

Der er bevidste om deres pædagogiske og faglige kvalifikationer. 

Der forpligter sig til at præstere deres bedste. 

Der lægger vægt på at fortælle, hvad de gør – og hvorfor de gør det. 

Der er åbne over for nye undervisningsmetoder. 

Der er bevidste om, hvor betydningsfuld deres rolle er.

 

Den pædagogiske hverdag

 

Eleverne er forskellige. Derfor har Tjørnegårdsskolen fokus på den enkelte elevs niveauer, læringsstile og potentialer.

Læringsstile handler om, hvordan man koncentrerer sig om, er opmærksom på, absorberer og bearbejder, forstår, husker og anvender ny information. Læringsstile er de faktorer, der tilsammen udgør, hvordan et individ bedst lærer og bearbejder nyt og svært stof. 

Potentialer handler om evner og potentialer inden for de mange intelligenser.

 

Klassen er base for fællesskab og socialt tilhørssted og er i hverdagen oftest udgangspunkt for aktiviteterne.

Eleverne arbejder i klasserum, grupperum og fællesrum, som samlet klasse, i grupper, par eller alene afhængigt af aktiviteterne og elevernes behov. 

 

Trinets tre klasser har et samarbejde i undervisningen, der ligger som faste ugentlige moduler med værksteder på tværs af klasserne i trinet, som enkelttimer med fælles oplevelser eller som uger med fælles tema og undervisning på tværs af klasserne i sporet. Et af de faste temaer hvert år er projektopgaven.

 

De enkelte team udarbejder en fælles årsplan for aktiviteterne.

Hvert klasseteam udarbejder en årsplan for klassen og informerer nærmere om aktiviteterne på ugeskemaer. 

Lærernes rolle skifter i forhold til aktiviteterne. De kan være konsulenter, hjælpere, igangsættere, formidlere eller undervisere, alt afhængig af situationen.

 

Læreren har altid det overordnede ansvar for læring og læringssituationen. Eleverne har medansvar og medbestemmelse i forhold til deres alder og modenhed. 

 

Ressourcecenter

 

Resursecenteret støtter elever med særlige behov. Den særlige undervisning tilrettelægges og udføres på baggrund af en vurdering foretaget af resursecenteret i samarbejdet med lærerne. 

Eleven arbejder med specielt velegnet materiale både med resurselæreren og i klassens undervisning. 

 

IT og medier 

 

Vi afprøver og udvikler læringsforløb, hvor IT understøtter elevernes arbejdsmetoder og styrker deres kommunikations- og udtryksformer.

Skolen har en IT- og Mediehandleplan, der løbende udvikles. Den kan ses på skolens hjemmeside.

 

Aktiviteter og traditioner

 

Forældremøder og skole-hjem samtaler

Udskolingen holder 2 forældremøder og 2 skole-hjem samtaler om året. 

1. forældremøde indledes som et fællesmøde for trinnets klasser. Hver klasse kan desuden afholde et arrangement i årets løb, f.eks. en skovtur.

 

Lejrskole afholdes i 7.klasse.  Det foregår på kommunens 3 kolonier, i Nordjylland, Sønderjylland eller på Bornholm og varer normalt 5 dage. Opholdene er uden udgift for forældrene. 
I 8.klasse kan klassen tage på en klasserejse i op til 5 hverdage. Udgifterne afholdes af forældrene gennem en fælles opsparing. 

 

Hvert år har skolen en eller flere fællesuger med et overordnet tema, hvor alle afdelinger deltager. Undervisningen foregår på tværs af klassetrin og spor.

Fredag før efterårsferien er motionsdag, hvor alle skoleelever i landet sætter fokus på motion.

 

Skolens fødselsdag fejres hvert år den 4. december, hvor hele skolen pyntes op med julepynt, og juletræet i aulaen tændes.

 

Sidste dag før juleferien har udskolingen julehygge på skolen.

 

Hvert år omkring fastelavn holdes skolefest for 4. – 9. klasse med spisning i klasserne og kæmpediskotek i aulaen.

Hver tirsdag klokken 8.00 er der morgensang i aulaen for hele skolen. Forældre er meget velkomne til at deltage.

  

SSP-samarbejde

 

SSP-samarbejdet er den kommunale samarbejds-organisation, som skal sikre koordinering og udvikling af det lokale samarbejde vedrørende børn og unge mellem kommunens Social- og Skoleforvaltning og Politi. SSP skal forebygge kriminel adfærd, f.eks. stofmisbrug. Dette samarbejde udøves på forskellig vis, f.eks. er der ansat en "street-worker", som bl.a. opsøger børn og unge. Hvis de unge allerede har udøvet kriminalitet, skal der ved en fælles indsats iværksættes tiltag, der er rettet imod at få standset den kriminelle adfærd. Læs mere på www.gentoftekommune.dk/SSP

  

 Vil du vide mere

 

Klik ind på Gentofte Kommunes hjemmeside www.gentofte.dk

Her kan du blandt andet læse om styrelsesvedtægterne for Gentofte Kommunes skolevæsen. 

 

Klik ind på undervisningsministeriets hjemmeside

www.uvm.dk. Her kan du blandt andet læse folkeskoleloven og fælles mål.