Velkommen til indskolingen 0.-3. klasse

 

Tjørnegårdsskolen har udarbejdet tre informationspjecer om henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

Vi ønsker med denne pjece at præsentere indskolingens opbygning, hverdag og pædagogik.

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er af stor betydning for barnets skolegang. Forhåbentlig kan pjecen være et bidrag hertil.

 

Tjørnegårdsskolen er en af 11 folkeskoler i Gentofte Kommune.

Skolen blev bygget i 1924, og har siden undergået mange om- og udbygninger. Den seneste om- og udbygning skete i 2001 som en del af Gentofte Kommunes SKUB- projekt.

 

 

Tjørnegårdsskolen fremstår i dag som en skole med pædagogisk nytænkende rammer til 700 børn fordelt på tre spor.

 

 

Tjørnegårdsskolen har i 2015 ca. 700 elever.

Der er tilknyttet 56 lærere, 27 pædagoger og et ledelses- og administrationsteam på otte personer.

 

Skolen er opdelt i tre afdelinger, indskoling, mellemtrin og udskoling.

 

I indskolingen ligger skole og GFO i samme fysiske rammer.

 

Indskolingen på Tjørnegårdsskolen

 

Hvert trin har 3 klasseværelser og et fællesområde.

3. klasserne ligger sammen og har samme antal rum.

 

Skole og fritid er i de samme rammer for 0. - 2, klasses vedkommende. Denne GFO hedder GFO Tjørnegård.

3. klassernes GFO ligger i Jægersborg Fritidscenter (Vandtårnet) og hedder GFO Vandtårnet.

 

 

GFO’er åbner klokken 7.00 og skolen begynder klokken 8.00.

GFO’erne lukker klokken 17, fredag dog klokken 16.

 

Forventninger

 

Samarbejdet forældrene er en forudsætning for at skolen kan lykkes med sin opgave.

I samarbejdet med hjemmet lægger vi vægt på gensidig respekt. Vi betragter forældrene som barnets vigtigste holdepunkter og ser forældrene som en ressource. Uden familien kan vi ikke leve op til vores ambitioner.

 

Vi forventer:

Engagerede og samarbejdsvillige forældre – der tager ansvar både for eget barn og for de fællesskaber, barnet indgår i.

Et udhvilet og velforberedt barn, der kommer til tiden med sine ting i orden.

Et barn, der er vænnet til at lytte, når andre taler og til at tage hensyn og tale pænt til andre

Et barn, der er vant til at have pligter og ansvar i forhold til alder og modenhed

 

I forældre kan forvente medarbejdere:

Der er bevidste om deres pædagogiske og faglige kvalifikationer.

Der forpligter sig til at præstere deres bedste

Der lægger vægt på at fortælle, hvad de gør – og hvorfor de gør det.

Der er åbne over for nye undervisningsmetoder

Der er bevidste om, hvor betydningsfuld deres rolle er.

 

 Den bedste måde at følge med i barnets skolegang er at være med på skolen. Derfor er forældre meget velkomne til at deltage i timerne.

 

Den pædagogiske hverdag

 

Børnene er forskellige. Derfor har Tjørnegårdsskolen fokus på det enkelte barns niveau, læringsstile og potentialer.

Læringsstile handler om, hvordan man koncentrerer sig om, er opmærksom på, absorberer og bearbejder, forstår, husker og anvender ny information. Læringsstile er de faktorer, der tilsammen udgør, hvordan et individ bedst lærer og bearbejder nyt og svært stof.

Potentialer handler om evner og potentialer inden for de mange intelligenser.

 

 

Klassen er den centrale enhed for fællesskab og socialt tilhørssted og er i hverdagen oftest udgangspunkt for aktiviteterne.

Børnene arbejder i klasserum, grupperum og fællesrum, som samlet klasse, i grupper, par eller alene afhængigt af aktiviteterne og børnenes behov.

Sporets fire klasser har et samarbejde i undervisningen, der ligger som faste ugentlige moduler med værksteder på tværs af klassetrinnene, som enkelttimer med fælles oplevelser eller som uger med fælles tema og undervisning på tværs af klassetrinnene.

 

 

Hvert trin udarbejder en fælles årsplan for aktiviteterne.

Hver klasse udarbejder en årsplan for klassen og informerer nærmere om aktiviteterne på ugeskemaer

 

I mange lektioner er der to voksne pr. klasse.

Skolen har prioriteret to lærere pr. klasse i en del lektioner, så børnene får den mest optimale støtte og hjælp. Nogle af disse timer anvendes for at forebygge senere behov for specialundervisning.

GFO-pædagogerne i sporet deltager ligeledes i undervisningen. Det øger mulighederne for et helhedssyn på børnene og sammenhæng i dagen.

 

Lærernes og pædagogernes rolle skifter i forhold til aktiviteterne. De kan være rammesættere, konsulenter, hjælpere, igangsættere, formidlere eller undervisere, alt afhængig af situationen.

 

Læreren har altid det overordnede ansvar for læring og læringssituationen. Børnene har medansvar og med-bestemmelse i forhold til deres alder og modenhed.

 

GFO aktiviteterne er udformet, så børnene har stor valgfrihed. Der er forskellige faste værkstedstilbud med aktiviteter afpasset efter årstiden. Aktiviteterne tilrettelægges på tværs af klasser og alderstrin. 

 

IT og medier

Vi afprøver og udvikler læringsforløb, hvor IT understøtter børnenes arbejdsmetoder og styrker deres kommunikations og udtryksformer.

Skolen har en IT og Medie-handleplan, der løbende udvikles. Den kan ses på skolens hjemmeside.

 

Aktiviteter og traditioner

Venskabsklasser

På alle spor bliver 0. klasse venskabsklasse med 3. klasse. Hvert barn har sin særlige ven fra den anden klasse. Det kan fortsætte op gennem hele skoleforløbet.

 

Morgensamling

Hver torsdag klokken 8.00 er der morgensang i aulaen for hele skolen. Forældre er meget velkomne til at deltage.

 

Forældremøder og skole-hjem samtaler

Indskolingen holder 2 forældremøder og 2 skole-hjem samtaler om året. Møderne og samtalerne omhandler både skole og fritid, så der deltager både lærere og pædagoger.

Hytteture

2. klasserne tager på en hyttetur af 2 døgns varighed til Nyvangshytten i Ganløse. Udgifter til kost afholdes af forældrene, resten dækkes af skolen.

Faste årlige traditioner

 

Hvert år har skolen en eller flere fællesuger med et overordnet tema, hvor alle afdelinger deltager. Undervisningen foregår på tværs af klassetrin og spor.

 

Fredag før efterårsferien er motionsdag, hvor alle skolebørn i landet sætter fokus på motion.

Skolens fødselsdag fejres hvert år den 4. december, hvor hele skolen pyntes op med julepynt og juletræet i aulaen tændes.

 

Dagen før juleferien er indskolingen til julehygge og andagt i Jægersborg kirke

 

Fastelavn fejres en hel dag med tøndeslagning, lege m.m. i skole og GFO.

 

Læs om GFO’ernes traditioner og aktiviteter i deres foldere.

 

Vil du vide mere?

 

Klik ind på Gentofte kommunes hjemmeside

www.gentofte.dk

Her kan du blandt andet læse om styrelsesvedtægterne for Gentofte Kommunes skolevæsen.

 

Klik ind på undervisningsministeriets hjemmeside

www.uvm.dk

Her kan du blandt andet læse folkeskoleloven og fælles mål.